Ochrana osobních údajů firmy ARNO obuv

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

 

 

Vážení zákazníci společnosti ARNO,

 
vážíme si spokojených klientů a proto zveřejňujeme dokument, kde se dozvíte informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme o našich zákaznících a uživatelích našeho webu. 
Z jakého právního důvodu data zpracováváme, za jakým účelem, komu některá data předáváme a hlavně jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.
 

1. Základní ustanovení

 
Společnost Ing. Jiří Ondra - ARNO se řídí následujícími právními předpisy:
- Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR) dále jen “Nařízení”. 
- Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.,
- Zákon o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb.,
- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně v souladu s dalšími právními předpisy.
 
 • Správce osobních údajů: Ing. Jiří Ondra - ARNO, se sídlem Lázeňská 329, 763 14  Zlín, IČ: 14655365, registrována u živnostenského úřadu MMZ Č.j.: ZL-L/2406/92-F/ÚO, Ev. č.: 370502-2499 (dále jen “Správce”)
 • Kontaktní údaje a provozovna Správce jsou:
  ARNO obuv, Lázně 490, 763 14  Zlín, 
  e-shop: www.arno.cz, email: arno@arno.cz, telefon: +420 577 915 036
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů
 • Osobními údaji se rozumí jméno a příjmení zákazníka, fakturační a dodací adresa, telefonní číslo a e-mailový kontakt, případně číslo bankovního účtu dojde-li k vrácení nebo reklamaci zboží, dále soubory cookies nebo IP adresa
 

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 • Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 • Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy
 • Správce zpracovává soubory cookies - více informací zde
 

3. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst.1 písm. a) GDPR ve spojení s §7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 

4. Účel zpracování osobních údajů je:

 • Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit. Případně vyřizování Vašich dotazů, poptávek a podnětů.
 • Zasílání obchodních sdělení nebo jiných marketingových aktivit
 • Ze strany správce nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 

5. Doba uchovávání údajů:

 • Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy 
 • V případě, kdy jsou osobní údaje uchovávány na základě oprávněného zájmu, uchovává správce osobní údaje po dobu 10 let
 • Osobní údaje uchovávané na základě souhlasu správce eviduje po dobu neurčitou, nebo do odvolání tohoto souhlasu
 • Po uplynutí doby uschovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže, nebo skartuje
 

6. Zpracovatelé osobních údajů

Společnosti, které pro správce zpracovávají vybrané osobní údaje
 • Zpracovatelské firmy podílející se na dodání zboží a realizaci fyzických nebo online plateb na základě smlouvy (Česká pošta, Geis, atd.)
 • Firmy zajišťující provoz webových stránek ARNO a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu
 • Firmy zajišťující marketingové služby (Seznam.cz, Heureka.cz atd.)
 • Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země mimo EU
 

7. Práva každého uživatele

Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně na adresu ARNO obuv, Lázně 490, 763 14  Zlín nebo elektronicky na e-mail arno@arno.cz 
 • dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů
 

8. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových uložišť a uložišť osobních údajů v listinné podobě
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby
 

9. Závěrečná ustanovení

 • Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře (zejména pro účely zasílání newsletteru - v každém takovém emailu máte možnost se kdykoliv ze zasílání odhlásit ve spodní části emailu, nebo zasílání formulářů pro nezávislé hodnocení - Heureka). Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Tento souhlas máte možnost kdykoliv odvolat

 

Ve Zlíně dne 25.5.2018

aktuální znění Ochrany osobních údajů ke stažení zde